+420 776 187 579 | +420 774 840 284

Keller´s Real Estate Services

Obchodní podmínky

1. Definice

Realitní kancelář Keller´s používá v těchto obchodních podmínkách pojmy, které mají následující význam:

Realitní činnost

Realitní činností se rozumí zprostředkování uzavření smlouvy o nabytí vlastnického práva k nemovité věci nebo jiného práva opravňujícího užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor. Také se jím rozumí zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.

Realitní makléř

Realitním makléřem se rozumí každá fyzická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami.

Smlouva o poskytování realitních služeb

Smlouvou o poskytování realitních služeb se rozumí písemná smlouva nebo ústní dohoda o poskytování realitních služeb (zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti) uzavřená mezi makléřem a klientem.

Klient

Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní makléř poskytuje služby na základě smluvního vztahu.

 

2. Etický kodex

Realitní makléři Keller´s postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky.

 

3. Smlouva o poskytování realitních služeb

Realitní kancelář Keller´s a makléři Keller´s poskytují realitní služby pouze na základě písemné smlouvy o poskytování realitních služeb. Veškerá práva a povinnosti, garance a výhody poskytované nad rámec zákona klientovi jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.

 

4. Provize

Za poskytování realitních služeb náleží realitní kanceláři Keller´s provize stanovená ve smlouvě o poskytování realitních služeb. Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti a zahrnuje minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity. Dále je realitní kancelář Keller´s povinna bez vyžádání vystavit a předat klientovy řádný daňový doklad o vyúčtování provize. 

 

5. Blokační depozitum

Jestliže není dohodnuto jinak, blokační depozitum je část kupní ceny, jejímž složením vyjadřuje zájemce jednoznačně svůj zájem o koupi nemovitosti prostřednictvím realitního makléře. Rozsah použití této částky je přesně definován ve Smlouvě o rezervaci nemovitosti.

 

6. Úschova peněžních prostředků a depozitní účty

K jednoznačnému zajištění vysokého stupně ochrany klientů jsou k úschově peněz využívány služby advokátní kanceláře nebo notáře. 

 

7. Stav nemovitosti

Realitní makléři jsou povinni sdělovat třetím osobám objektivní informace o stavu nemovitosti (domů, bytů, nebytových prostor nebo převodu družstevního podílu v bytovém družstvu). Realitní makléři neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že jejich klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Vyhledaní zájemci i klienti berou na vědomí, že v případě transakce s nemovitostí je doporučováno detailní prozkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

 

8. Minimální rozsah realitních služeb:

Realitní kancelář Keller´s poskytuje klientovi standardní realitní služby, není-li ve smlouvě uvedeno jinak:

  1. prohlídka nemovitosti makléřem,
  2. doporučení výše kupní ceny / výše nájemného,
  3. uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje / pronájmu nemovitosti,
  4. zpracování profesionální prezentace a zařazení nabídky do portfolia (inzerce na webu realitní kanceláře a jí smluvně sjednaných externích inzertních portálů, případně pověšení reklamní plachty, inzerce v tisku aj.),
  5. pravidelná aktualizace nabídky nemovitosti,
  6. prodejní prohlídky na nemovitosti s vyhledanými zájemci,
  7. uzavření smlouvy o rezervaci nemovitosti s vyhledaným zájemcem,
  8. příprava potřebné smluvní dokumentace a organizace jejího podpisu (u prodeje: smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnického či užívacího práva k nemovitosti, smlouva o advokátní úschově kupní ceny, advokátní úschova kupní ceny, vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva na příslušný katastrální úřad včetně jeho podání, předávací protokol; u pronájmu: nájemní/podnájemní smlouva, předávací protokol),
  9. účast na předání nemovitosti.

 

9. Informační povinnost

Realitní kancelář Keller´s po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně objektivně informuje klienta o stavu vyřizování věci a objednaných služeb.

 

10. Reklamace

Realitní makléři jsou povinni jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit. Klient může kdykoliv vznést připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb realitního makléře a využít svých práv.

 

11. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu

Realitní kancelář Keller´s a makléři Keller´s jsou povinni mít sjednáno zákonné pojištění profesní odpovědnosti za způsobenou újmu po celou dobu poskytování realitních služeb.

 

12. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je upravena v dokumentu GDPR a cookies. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou upraveny v Podmínkách požívání Cookies tamtéž. 

 

13. Mimosoudní řešení s pomocí ČOI

Dojde-li mezi realitní kanceláří Keller´s  a klientem ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá klient u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.coi.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost a nabyly účinností dnem: 11.8.2022